15_KTTCTVN Chử Đồng Tử Tiên Dung (Quyển)

Nhà sản xuất Nhà sách Tân Việt
Mã sản phẩm :

Chử Đồng Tử - Tiên Dung

"Ngày xưa ở làng Chử Xá có hai cho con rất thương yêu nhau là Chử Cù Vân và Chử Đồng Tử. Họ nghèo khó đến mức phải dùng chung một cái khố, hễ ai đi đâu thì đóng"